Dân sự

Có thể khẳng định, lĩnh vực pháp luật Dân sự là bao hàm rộng nhất (Nhà ở, đất đai, thừa kế, xây dựng, hợp đồng,...). Chính vì thế, Luật sư nếu chỉ hiểu cơ bản quy định pháp luật là chưa thể tư vấn tốt cho Khách hàng. Không chỉ phải nắm bắt sâu các quy định của luật pháp, luật sư còn phải hiểu rõ và có cách đánh giá tình hình hoạt động của từng địa phương để từ đó đưa ra phương án bảo vệ quyền lợi tối ưu cho Khách hàng. 

Tại GOLD KEY, chúng tôi phân công rõ ràng luật sư nào chuyên Hình sự, Dân sự, Kinh tế... để đảm bảo tối đa khi doanh nghiệp/cá nhân nhờ tư vấn, bảo vệ. Dưới đây là các dịch vụ cơ bản mà GOLD KEY đảm nhận:

1)  Bảo vệ, đại diện uỷ quyền tham gia giải quyết các vụ việc/ vụ án Dân sự ở Toà án và các cơ quan nhà nước khác cho Khách hàng;

2)  Tư vấn, soạn thảo văn bản kê khai di sản thừa kế, lập di chúc, giải quyết tranh chấp Thừa kế.

3)  Soạn thảo, rà soát hợp đồng mua bán, tham gia đàm phán thoả thuận các giao dịch về Bất động sản.

Việc Dân sự cốt ở đôi bên nhưng để tránh các rủi ro về pháp lý trong quá trình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thì việc nhờ một Tổ chức hành nghề luật sư uy tín để tư vấn trong các khâu là điều quan trọng để bảo đảm quyền lợi cho mình. 

Bạn cần tư vấn về pháp lý